Osvedčenie SNAS o akreditácii č. S - 120 na výkon skúšok elektromagnetickej kompatibility elektrických a elektronických zariadení, skúšok a expertných meraní rádiových zariadení a komponentov na prenos vysokofrekvenčného signálu, merania úrovne elektromagnetického poľa a úrovne ožiarenia elektromagnetickými vlnami, merania emisie a expozície hluku v životnom a pracovnom prostredí, skúšok elektrickej bezpečnosti elektrických a elektronických zariadení a komponentov podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe osvedčenia.

Osvedčenie SNAS o akreditácii č. K - 061 na výkon kalibrácie meradiel elektrického jednosmerného a striedavého prúdu a napätia, meradiel elektrického odporu, elektrickej kapacity, vysokofrekvenčného tlmenia, vykokofrekvenčného výkonu a meradiel frekvencie podľa rozsahu akreditácie.

Rozhodnutie o autorizácii č.2012/800/000407/00246 na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 318/2007 Z. z. a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.

Potvrdenie Ministerstva školstva SR o akreditácii v súlade zo zákonom č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej Republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení zákona č. 567/2001 Z. z. pre vzdelávaciu aktivitu: Základy práce s počítačom a internetom.

Certifikát systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009 udelený certifikačným orgánom CERTICOM v oblasti aplikovaného výskumu pre potreby komplexného rozvoja elektronických komunikačných a poštových sietí a súvisiacich služieb.

Potvrdenie NBÚ o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa vydané v súlade s § 50 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhlas Národného bezpečnostného úradu s autorizáciou č. 2/2012 podľa § 59 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonávanie overovania zhody technických zabezpečovacích prostriedkov s bezpečnostným štandardom fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj - vydaný Ministerstvom školstva SR ako správnym orgánom príslušným podľa ustanovenia § 26a ods. 11 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z.