Názov: Výskumný ústav spojov, n. o.
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Pavlík - generálny riaditeľ
Sídlo: Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 37954156
DIČ: 2021075584
E-mail: vus@vus.sk
Telefón: +421 48 4324 111

Výskumný ústav spojov, n. o. je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.