Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici poskytuje prostredníctvom kvalitne vybavených pracovísk akreditovanej Divízie skúšobníctva a metrológie metrologické služby, kalibrácie, skúšanie a špeciálne merania v rozsahu akreditovanej a neakreditovanej činnosti. Spôsobilosť vykonávať skúšky a kalibrácie nestranne a dôveryhodne preukazuje Divízia skúšobníctva a metrológie plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005. Súčasťou sekcie sú jednotlivé pracoviská (laboratóriá), ktoré sa zameriavajú na vykonávanie širokého spektra aktivít v oblasti skúšobníctva a metrológie

Výskumný ústav spojov vykonáva na svojich pracoviskách Divízie skúšobníctva a metrológie akreditovanú a neakreditovanú činnosť v nasledujúcich oblastiach:

Akreditovaná činnosť

Neakreditovaná činnosť

Súvisiace odkazy